INNTAKSREGLEMENT FORSTEINERSKOLEN I FREDRIKSTAD

Steinerskolen i Fredrikstad er godkjent av Utdanningsdepartementet som et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skole. Steinerskolen i Fredrikstad har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til offentlige skoler j.fr privatskolelovens § 3-1. Etter privatskoleloven § 3–1 sjette ledd er avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. En eventuell klage skal sendes til skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Østfold.

Steinerskolene finansieres etter friskoleloven, med rett til å ta foreldrebetaling.

SØKNADSFRISTER

1. klasse
Søkere som blir tilbudt plass må skriftlig akseptere plassen. Aksepten må underskrives av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.

2. – 10. klasse
Søknadsfrist for 2. – 10. klasse er 1. april for påfølgende skoleår. I 10. klasse tas kun inn elever fra andre steinerskoler. Tilbudt plass må aksepteres og bekreftes innen 14 dager etter at plassen er innvilget. Aksepten må underskrives av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.

Unntak fra søknadsfrister og oppstart
Skolestart for alle klassetrinn skjer i forbindelse med nytt skoleår og ved ledig kapasitet, frem til 1. september. Etter denne dato stenger alle klasser for inntak gjeldende skoleår. Unntak fra denne regelen er barn fra andre steinerskoler og elever som søker til 1. trinn, som kan tas inn i løpet av skoleåret.

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknad til Steinerskolen i Fredrikstad skal gå gjennom skolens nettbaserte skjema: http://www.fredrikstad.steinerskolen.no/soknadskjema/

 

Søknaden skal inneholde opplysninger om:
Elevens navn, fødselsdato (6 siffer), adresse og klassetrinn det søkes til. Foresattes navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse

Hvem behandler søknaden?
Søknaden behandles av skolens forvaltning, pedagogisk leder er inntakskoordinator.

Hvordan blir søknaden behandlet?
Når skolen mottar søknaden, blir den registret og søknaden bekreftes mottatt av skolens kontor. Behandling av søknaden vil først skje etter at søknadsfristen har gått ut. Ved ledig plass inviteres søkerens foresatte til informasjonssamtale.

Er klassetrinnet fullt, sendes det ut et standardbrev om avslag. Når eleven skriftlig har fått innvilget skoleplass, må tilbudet aksepteres innen 14 dager. Skolen anser tilbudet for avslått dersom signert skjema ikke er returnert innen fristen på 14 dager.

HVA SKJER NÅR ANTALL SØKERE ER STØRRE ENN SKOLENS KAPASITET?

Elevtallet i en klasse er vanligvis inntil 25 elever, hvis ikke annet er fastsatt. Styret eller det organ som styret har delegert myndighet til kan, før søknadsfristen 1. april, fatte vedtak om å ta inn færre eller flere elever enn vedtatt kapasitet i en klasse. Dette skal opplyses på skolens hjemmeside før søknadsfristens utløp. Når skolen ikke har plasser til alle søkere, foregår inntaket etter følgende prioritering:

Elever med søsken ved skolen.

Elever som har foreldre som arbeider ved skolen eller i en Steinerbarnehage samt barn av styremedlemmer.

Elever som kommer direkte fra andre steinerskoler/ eller direkte fra steinerbarnehage.

Om alle kriterier ellers er like avgjøres tildeling av plass ved loddtrekning.

ENDRING AV INNTAKSREGLEMENTET.

Inntaksreglementet kan endres av skolens styre innenfor rammen av privatskoleloven.