Ordensregler
På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget av respekt og toleranse for både elever og ansatte. Skolen plikter å gjøre elever og foreldre kjent med ordensreglementet, som gjelder i skoletiden, under alle arrangementer og i Fritidshjemstiden.

Respekt og orden
Vi omgås med alminnelig høflighet og god folkeskikk. Vi viser hverandre hensyn og respekt. Det betyr å
– møte presis til timene, ha med nødvendig utstyr og være forberedt på at en ny time begynner.
– gjøre skolearbeidet til avtalt tid, og holde god orden på skolens og egne eiendeler.
– vise respekt for undervisningen, og gjøre sitt for å holde arbeidsro i timene.
– ta av ytterjakke, sko og caps/lue/hette i timen (innesko og inneklær brukes i undervisningsrom).

Ingen form for mobbing godtas (jfr. skolens mobbeplan).
Skader som elevene forsettlig påfører skolens bygninger/ materiell står de selv/ evt. foreldrene ansvarlig for.
Elevene kan bli ansvarlige i henhold til Skadeerstatningsloven § 1-1.
Foreldre kan bli ansvarlige for barnas handlinger etter Skadeerstatningsloven § 1-2.

Friminutt
I friminuttene skal elevene
– være ute, hvis ikke annet er avtalt med lærer.
– oppholde seg innenfor skolens område, ikke bak den store skolebygningen eller på parkeringsplassen.
– ikke klatre på tak, containere, i lyktestolper eller andre steder der ulykker kan oppstå. Lærere vurderer ellers hva som er farlig lek.
– kaste snøball, kun på oppsatt blink.
– ikke leke med ball i gangen/på svalgangen.
– grusen i øverste skolegård holdes fri for lek med ball.

Private eiendeler, mobil, elektronikk
Skolen er ikke ansvarlig for ting elevene tar med hjemmefra.
Det er ikke tillatt med godteri, tyggegummi eller brus på skolens område.
Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon eller elektronisk utstyr i skoletiden.

Sykkel, sparkesykkel, skateboard
Bruk av rulleskøyter, brett og sparkesykler kun på anvist plass ved sløyden. Elevene må benytte hjelm.
Sykler parkeres på angitt plass og får ikke brukes i skolegården.

Tobakk, snus, rusmidler, farlige gjenstander
Det er ikke tillatt å benytte tobakk, snus eller andre former for rusmidler i skoletiden.
Det er forbudt å benytte ild, å ha med kniver eller andre farlige gjenstander.

Permisjon
Søknadsskjema for permisjon finnes på skolens hjemmeside.
Klasselærer kan gi elevene permisjon inntil tre dager.
Permisjon utover tre dager, skal det søkes om til daglig leder. Dette skal gjøres i god tid, dvs 14 dager før.
Skriftlig svar sendes pr. post. Skolen er restriktiv i forhold til å gi permisjoner i ungdomsskolen.
Skolen oppfordrer foresatte til å unngå å ta ut permisjoner i skoletiden.

EKSEMPEL PÅ SANKSJONER: jfr Rundskriv UDir-07-2005
1. Påtale fra lærer eller annen ansatt.
2. Anmerkning.
3. Muntlig/skriftlig melding til foresatte fra lærer/daglig leder.
4. Skriftlig pålegg om å bli tilbake etter skoletid, eller om å møte utenom vanlig
skoletid for samtale med lærer/daglig leder og/eller utføring av pålagte oppgaver.
5. Skriftlig pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens
eiendom/eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende).
6. Erstatningsansvar.
7. Beslag av ulovlige gjenstander.
8. Bortvisning (jfr. opplæringsloven § 2-10)
– for en time
– resten av dagen
– 1-3 dager (8.-10.kl)
– fra skolens arrangementer
9. Nedsatt vurdering i orden og/eller oppførsel (gjelder ungdomstrinnet).

SOM GROVE BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET REGNES:
– Skade eller trussel om skade på medmennesker eller skolens bygninger.
– Vedvarende forstyrrelser i undervisningen eller forsømmelse av skolearbeidet.
– Innblanding i konfliktsituasjoner på en negativ måte.
– Utskjelling/grov språkbruk mot lærer eller annen ansatt.
– Episoder som involverer våpen/våpenlignende gjenstander, ild eller eksplosiver.
Ved grove brudd på ordensreglementet må valg av tiltak vurderes i samråd med daglig leder.
Før det blir tatt en avgjørelse skal eleven gis anledning til å forklare seg muntlig
for den som skal ta avgjørelsen, jfr. opplæringsloven § 2-9.