5 – 7 Klasse

5 Klasse: Norrøn mytologi, lokalgeografi og zoologi

Elevene utvikler nå en stadig sterkere indre selvstendighet. Denne møtes på dette klassetrinnet med mer objektive tilnærminger og fremstillinger. Mens naturen ble skildret på mytiske og poetiske måter i småklassene, er det nå en objektiv iakttakelse som tilstrebes for naturfaget i 5.klasse. Kjærligheten til naturen som skal ha blitt opparbeidet i småklassene, danner nå grunnlaget for kunnskapstilegnelsen. I geografi danner grundige iakttakelser av nærmiljøet basis for den første Norgesgeografien. I den norrøne mytologien møter elevene skapelsen fra en annen vinkel enn i fjor. Halvt mytisk, halvt historisk stiger fortiden frem. De kraftfulle bildene møter elevenes egne nyvunnede krefter på en fruktbar måte. Ofte lar klassen dette munne ut i et skuespill for skolen. Norgeshistorie blir en naturlig forlengelse av denne perioden. Skriving, lesing og grammatikk øves videre og matematikken utvides med brøkregning. Engelsk- og tyskundervisningen beveger seg fra den mer muntlige form til å omfatte flere skriftlige øvelser. I musikk innføres blokkfløyte. Mens bevegelse på tidligere trinn inngikk som integrert del av undervisningen, innføres nå et eget kroppsøvingsfag.

6 Klasse: De store kulturepoker, botanikk og sløyd

Elevene befinner seg på dette alderstrinnet i en harmonisk balanse mellom barndommens letthet og pubertetens tyngde. Lettheten er fremdeles fremherskende, og med luftige sprang beveger klassen seg fra epoke til epoke i vår kulturhistorie: Den gammel-indiske, den persiske, og den egyptisk-kaldeiske kultur og frem til den greske kulturepoke. I den greske epoken møter elevene en klarhet, skjønnhet og harmoni som i særlig grad nærer deres egen utvikling på dette trinnet. I naturfag er hovedtema botanikk, et fag som vies stor oppmerksomhet på dette trinnet. Geografien utvides til å omfatte Norden, mens norskundervisningen særlig knyttes til orienteringsfagene. Regningen utvides med blandede tall og desimalbrøk (komma). Tysk og engelsk undervises fra tekster og skuespill, og det arbeides mer inngående med dramatikk. Sløydfaget innføres og passer godt inn sammen med botanikk og trelære.

7 Klasse: Romerstaten, fysikk og geologi

I 12-års alderen passerer barnet igjen et av krisepunktene i sin utvikling. Puberteten setter inn og verden skal erobres på ny – denne gangen ut fra en egen forståelse av sammenhengene. Dette er tiden for heftige diskusjoner, høylytte protester eller høyrøstet tilslutning. Tenkningen er modnet og de har stor glede av å oppdage lovmessigheter og årsakssammenhenger. Sansen for å eksperimentere er også sterk. Helt nye fag blir introdusert, slik som fysikk, geologi, grammatisk analyse og bokstavregning. I historie hører elevene om Romas tilblivelse og utvikling. Den handler om den enkeltes innsats i det offentlige liv, kampen og striden som formet romerstaten og ikke minst om lover som ble skapt for å sikre rettferdighet. Dette gir næring til deres egen utvikling for å finne et nytt, individuelt ståsted i verden. Geografien utvides til å omfatte Europa, og i norsk får elevene skrive sine første stiler. I engelsk og tysk brukes historiske og skjønnlitterære tekster.