Rutiner for elevfravær

steiner

Rutiner for elevfravær

Rutiner for elevfravær for Steinerskolen i Fredrikstad

Ettersom vår skole har periodeundervisning – sammenhengende faglig fordypning over et visst antall uker, er behovet for tydelige rutiner ved elevers fravær, meget nødvendig.

En elev med stort fravær, vil miste betydningsfull undervisning, og dette vil få konsekvenser for elevens vurdering/karaktersetting ved skoleårets slutt, i henhold til læreplanens kompetansemål. Selv om fraværet dokumenteres, vil vi gi våre elever muligheten til å ta igjen den tapte undervisningen. Dette kan bare skje ved god kommunikasjon mellom skole og hjem.

Generelle fraværsrutiner:

1. Ved 10 dagers fravær (dokumentert eller ikke dokumentert) vil klasselærer ta kontakt med hjemmet og avtale et møte. Under dette møtet skal en skriftlig avtale lages mellom skole og hjem. Avtalen skal inneholde hvordan eleven skal kunne ta igjen fagstoffet .
2. Ved 15 dagers fravær (dokumentert eller ikke dokumentert) vil Daglig leder kontakte hjemmet for en samtale. I denne samtalen vil fraværet taes opp og eventuelle tiltak vil diskuteres og avtales skriftlig.
3. Ved høyere fravær enn 20 dager, som skolen ser på som meget bekymringsfullt, vil det sendes bekymringmelding til de rette instanser i kommunen, som PPT, Barnevern osv.

Tillegg i fraværsrutiner for ungdomstrinnet, 8, 9, 10 klasse:

På ungdomstrinnet er mange av fagperiodene delt opp i færre uker enn på barnetrinnet. Som eksempel nevnes her Samfunnsfag i lO-klasse, som er på to uker. Hvis en elev er borte 4 dager av en periode på 10 dager, hvor den siste dagen er avsluttende prøve, blir det vanskelig å vurdere eleven faglig. Skolen ser det som særdeles viktig at dialogen mellom skole og hjem er tydelig og man forstår konsekvensene for høyt fravær. Skolen vil at alle elever skal få sjansen til å ta igjen det tapte fagstoffet.

Har en elev stort fravær, og foresatte ikke tar kontakt med klasselærer, periodelærer eller faglærer, for å få til en avtale om hvordan man skal få tatt igjen fagstoffet, vil klasselærer, i samråd med Daglig leder, ta direkte kontakt med hjemmet, for å få i stand en avtale. Dette tillegget i fraværsrutiner gjelder for hele skoleåret. Alle skriftlige avtaler arkiveres på elevens mappe.